'Natuurvisie' Provincie Limburg

Op 10 februari 2017 werd in de Provinciale Staten van Limburg de ‘Natuurvisie’ vastgesteld. Deze Natuurvisie beschrijft de uitgangspunten voor het natuurbeleid in de provincie voor de komende jaren. Ook de wijze waarop er wordt omgegaan met jacht, beheer en schadebestrijding is hierin vastgelegd. Het Limburgse provinciebestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft er sterk op ingezet dat de Limburgse wildbeheereenheden verantwoordelijkheid krijgen op het gebied van fauna. Wildbeheereenheden zijn in de Natuurvisie de belangrijkste partij op het gebied van het beheer van fauna en het (zoveel mogelijk) voorkomen van schade en aanrijdingen met wilde dieren in hun werkgebied. Wij praten u graag bij over onze inzet en de inhoud van de Natuurvisie.

Toen op 28 juni 2016 het ontwerp voor de Natuurvisie werd ingediend heeft de Jagersvereniging provincie Limburg haar zienswijze ingebracht. Dit zijn de belangrijkste elementen uit ons verhaal:


 • Bevorder de soorten waarvan we er graag meer willen hebben

 • Bescherm de soorten die het beter doen, maar die nog wel bescherming nodig hebben

 • Beheer de soorten die het goed doen en daardoor in balans blijven met de omgeving

 • Beleef de natuur omdat deze dan pas waardevol en duurzaam kan zijn

 • Benut de natuur als onderdeel van de natuurbelevingWildlijst is basis
Nadat het ontwerp van de Natuurvisie werd gepubliceerd, hebben wij in een formele zienswijze aangegeven dat de Limburgse wildbeheereenheden een onmisbare schakel zijn voor een lokaal goed afgestemd faunabeheer en dat deze graag de uitdagingen van de Wet natuurbescherming op willen pakken. Ook hebben wij namens de wildbeheereenheden bij de politiek aangegeven dat de mogelijkheden tot de uitoefening van de jacht op de vijf wildsoorten daarbij van essentieel belang is. Door de verantwoordelijkheid bij de jagers neer te leggen zorg je voor voldoende gemotiveerde jagers die de provincie nodig heeft voor de uitvoering van het faunabeheer.

Initiatieven Partij voor de Dieren weggestemd
De Partij voor de Dieren heeft gedurende de gehele periode van beleidsvorming meerdere pogingen gedaan om – als onderdeel van de verdergaande decentralisatie van het natuurbeleid – een jachtverbod op de vijf wildsoorten in Limburg in te voeren. Op 10 februari 2017, tijdens de laatste dag van de beleidsvorming, probeerde zij ook nog de jacht op de provinciale gronden voor de toekomst onmogelijk te maken door de al afgesloten jachthuurovereenkomsten met wildbeheereenheden terug te laten draaien. Na intensieve voorlichting over de gevolgen is de overgrote meerderheid van de Statenfracties daarin niet meegegaan. Het nieuwe faunabeleid is met alleen 3 tegenstemmen van de PvdD en Groen Links nagenoeg Statenbreed aangenomen.

De belangrijkste onderdelen van het vastgestelde beleid

 • Afspraken over het beheer van dierpopulaties worden gemaakt in een faunabeheerplan

 • De faunabeheereenheid is breed samengesteld en stelt het faunabeheerplan op

 • Uitgangspunt is het zo veel mogelijk voorkomen van schade

 • Wildbeheereenheden vormen het platform voor lokale afstemming van het faunabeheerNadere uitwerking

 • een goed ecologisch evenwicht, waarbij diersoorten in balans zijn met de omgeving

 • een goede inrichting en beheer van natuurgebieden die bijdraagt aan het voorkomen van schade

 • het toepassen van effectieve preventieve maatregelen zoals rasters en hekken

 • beheer- en schadebestrijding, onder meer door afschot van dieren, wanneer dit effectief bijdraagt aan het voorkomen of bestrijden van de schade én de staat van instandhouding van de populatie het toelaat.

 • het betalen van een tegemoetkoming is de laatste optie.Wat gaat dit nu – in combinatie met de Wet natuurbescherming – in de praktijk betekenen voor de Limburgse WBE’s en de jagers?

Voor de jager

 1. Benuttingsjacht op 5 wildsoorten blijft mogelijk. De provincie is niet bevoegd om de jager daarbij beperken op te leggen, anders dan bij bijzondere weersomstandigheden.

 2. De jachthouder is verantwoordelijk voor de ‘redelijke wildstand’ in zijn veld. Hij is daarbij verplicht om de benuttingsjacht af te stemmen op de populatiebeheerjacht en de schadebestrijdingsjacht. Hij is verplicht om schade door wildsoorten in zijn veld (zoveel mogelijk) te voorkomen.

Voor de Faunabeheereenheid
De Faunabeheereenheid vormt het loket voor het gebruik van provinciale ontheffingen voor faunabeheer en ondersteunt wildbeheereenheden bij het afstemmen van faunabeheer op lokaal niveau. Er worden 3 bestuursleden namens maatschappelijke organisaties aan het bestuur toegevoegd. In een faunabeheerplan "jacht” wordt aangegeven hoe de jachtaktehouders invulling geven aan de wettelijke verplichting tot het rapporteren van al hun afschot en het aanleveren van telgegevens aan de FBE die relevant zijn voor het onderbouwen van het faunabeheer in Limburg. Er komt een gebied dat voor 15 jaren afschotvrij zal zijn. De ligging van dit gebied en de grootte van dit gebied zijn nog niet bepaald. De faunabeheereenheid zal dit verder uitwerken.

Voor de Wildbeheereenheden

 1. Wildbeheereenheden hebben een werkgebied ter grootte van minimaal 5000 ha aaneengesloten. Deze grootte mag ook worden gevormd door samenwerking met een naastliggende WBE. In overleg met de faunabeheereenheid en de wildbeheereenheden wordt een plan ontwikkeld om kennisuitwisseling tussen de Limburgse jagers op een structurele manier te laten plaatsvinden.

 2. De wildbeheereenheid vormt het platform voor het op lokaal niveau maken van afspraken over faunabeheer. Het gaat daarbij om de lokale afstemming van de uitvoering van het faunabeheerplan. De wildbeheereenheid organiseert daarvoor overleg met grondgebruikers, belanghebbenden, terreinbeheerders en andere beheerders, bijvoorbeeld wegbeheerders in verband met de verkeersveiligheid en het waterschap bij watergebonden diersoorten. De wildbeheereenheden bevorderen dat de aangesloten jagers jacht, populatiebeheer en schadebestrijding uitvoeren overeenkomstig het faunabeheerplan. Daarnaast adviseren zij de faunabeheereenheid over de inhoud van de faunabeheerplannen en leveren zij op basis van (trend)tellingen en afschotregistratie gegevens aan ten behoeve van het faunabeheerplan. Voor een effectief beheer, inclusief preventieve maatregelen, is het nodig dat faunabeheerders, agrariërs en andere belanghebbenden zoals gemeenten, terreinbeheerders en waterschappen op lokaal niveau afspraken maken. De wildbeheereenheden zijn hiervoor het platform.

Wat is er nog meer afgesproken?
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke grondeigenaren die beheersubsidie voor het natuurbeheer van hun gronden aan de provincie vragen, worden via de voorwaarden in de subsidiebeschikking verplicht hun faunabeheer af te stemmen met de aanliggende grondeigenaren op het niveau van de wildbeheereenheden.

Er komt op voordracht van de Jagersvereniging een project waarmee de continuïteit van het faunabeheer in Limburg wordt gewaarborgd en waarbij kennis van ervaren jagers wordt overgedragen op startende jagers. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Faunabeheereenheid. Hiervoor is door de provincie € 300.000,– voor de eerste 3 jaren begroot.

Op voordracht van de Jagersvereniging wordt de patrijs aan de lijst met prioritaire soorten toegevoegd. Hierdoor komen extra gelden voor biotoopverbetering in kansrijke akkergebieden beschikbaar.

Bron: Jagersvereniging | 13-02-2017De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.