Lidmaatschap Grensland

Lid worden:
Wilt u lid worden van WBE Grensland? Stuurt u dan een e-mail naar info@wbe-grensland.nl of vul het formulier in voor het verkrijgen van nadere info omtrent de te volgen procedure. E.e.a. is vastgelegd en wordt afgehandeld conform de toelatingsregels in artikel 8 van onze statuten d.d. 30 januari 2018.

Lidmaatschap betalen:

De jaarlijkse contributie en eventuele andere vergoedingen (gastaktes e.d.) dienen jaarlijks uiterlijk 30 januari overgemaakt te worden op rekening NL83 RABO 0152 513116 t.n.v. WBE Grensland Vaals.


Lidmaatschap opzeggen:

  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beĆ«indigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
  • Verdere bepalingen m.b.t. beĆ«indiging van het lidmaatschap staan vermeldt in artikel 9 van onze statuten d.d. 30 januari 2018 en artikel 17 van het huishoudelijk regelement, waarvan ieder lid een exeplaar in beezit heeft.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbe-grensland.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Mobiel:
E-mail: *
IBAN:
Opmerkingen:

Hierbij geef ik toestemming aan de WBE voor het verwerken van mijn gegevens om uitvoering te geven aan mijn lidmaatschap en de overige doelstellingen zoals omschreven in de statuten.


* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.