Lidmaatschap Grensland

Lid worden:
Wilt u lid worden van WBE Grensland? Vul het formulier in voor het verkrijgen van nadere info omtrent de te volgen procedure. E.e.a. is vastgelegd en wordt afgehandeld conform de toelatingsregels in artikel 8 van onze statuten d.d. 30 januari 2018.

Lidmaatschap betalen:

De jaarlijkse contributie en eventuele andere vergoedingen (gastaktes e.d.) dienen jaarlijks uiterlijk 30 januari overgemaakt te worden op rekening NL83 RABO 0152 513116 t.n.v. WBE Grensland Vaals.


Lidmaatschap opzeggen:

  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
  • Verdere bepalingen m.b.t. beëindiging van het lidmaatschap staan vermeldt in artikel 9 van onze statuten d.d. 30 januari 2018 en artikel 17 van het huishoudelijk regelement, waarvan ieder lid een exeplaar in beezit heeft.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbe-grensland.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Bedrijf:
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon: *
Mobiel: *
E-mail: *
Geboortedatum: *
Beroep:
IBAN:
Incasso: Ja Nee
Jachtaktehouder: Ja Nee
Jachtaktenummer:
Lid Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging:
Gekwalificeerd persoon: Ja Nee
Gekwalificeerd persoon nummer:
Lid NOJG: Ja Nee
Lidnummer NOJG:
Belang van lidmaatschap: * Eigen jachtveld
Gastjager
Combinatie, namelijk:
Opmerkingen:

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.

Met uw aanmelding als lid gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens door de WBE in het kader van uw lidmaatschap en conform de doelstellingen in de statuten.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.