Lidmaatschap Grensland

Lid worden:
Wilt u lid worden van WBE Grensland? Vul het formulier in voor het verkrijgen van nadere info omtrent de te volgen procedure. E.e.a. is vastgelegd en wordt afgehandeld conform de toelatingsregels in artikel 8 van onze statuten d.d. 30 januari 2018.

Lidmaatschap betalen:

De jaarlijkse contributie en eventuele andere vergoedingen (gastaktes e.d.) dienen jaarlijks uiterlijk 30 januari overgemaakt te worden op rekening NL83 RABO 0152 513116 t.n.v. WBE Grensland Vaals.


Lidmaatschap opzeggen:

  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beĆ«indigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
  • Verdere bepalingen m.b.t. beĆ«indiging van het lidmaatschap staan vermeldt in artikel 9 van onze statuten d.d. 30 januari 2018 en artikel 17 van het huishoudelijk regelement, waarvan ieder lid een exeplaar in beezit heeft.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbe-grensland.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Mobiel:
E-mail: *
IBAN:
Opmerkingen:

Hierbij geef ik toestemming aan de WBE voor het verwerken van mijn gegevens om uitvoering te geven aan mijn lidmaatschap en de overige doelstellingen zoals omschreven in de statuten.


* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.